1996 – 2008 metų mokslinių-metodinių darbų sąrašas

1.Paslaugų marketingas. Turizmas. V., LII, 1996, 6,6 spaudos lankai.
2. Turizmo verslas ir aplinka. – Lietuvos ūkis, 1996, Nr.6, 0,6 aut. lankai.
3. Turizmas – perspektyvi ūkio šaka. Bendraaut. prof. A.Sausanavičius. – Lietuvos ūkis. 1996 m. Nr. 10-11. 0,6 spaudos lankai.
4. Damulienė A. Turizmo įmonė, kaip ekonominė sistema. VU, EF respublikinės mokslinės praktinės konferencijos “Prekybos mokslas ir praktika” medžiaga. – V., 1997.
5. Damulienė A.  Atvykstamasis turizmas Lietuvoje.-VU, EF mokslinės konferencijos “Lietuvos ūkio strategija integruojantis į Europos Sąjungą” medžiaga. – V., 1997.
6. Damulienė A. Turizmo plėtojimo Lietuvoje galimybės ir kliūtys.- VU Ekonomikos fakulteto respublikinė mokslinė konferencija “Lietuvos ūkio plėtros problemos ir plėtojimo procesas”. – V.,  1998.
7. Damulienė A. Dėl turizmo sąvokos. Respublikinės mokslinis praktinis konferencijos “Prekybos, paslaugų mokslas ir praktika” medžiaga. – V., 1998.
8. Damulienė A. Didysis tarptautinio audito šešetukas – kas jis?-Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos “Prekybos, paslaugų mokslas ir praktika” medžiaga. – V., 1998.
9. Damulienė A., Vengrauskas V. Europos Sąjungos mokesčių sistema ir jos įtaka verslo plėtojimui//Jurisprudencija, 2001. Nr. 203(15).
10. Damulienė A. ES mokesčių sistema. LTU Finansų ir mokesčių teisės katedros konferencijos “Mokesčių administravimo sistemos reforma Lietuvoje” pranešimų medžiaga. 2001// http://www.ltu.lt/fakultetai.html
11. Damulienė A. Makroekonomika. Praktinės užduotys.-V., 2001, 5.6 spaudos l.
12. Mikroekonomikos pratimai. Autorių kolektyvas. 2001//http://www.jakutis.hypermarkt.net
13. Kaimo turizmo organizavimas. Autorių kolektyvas. Išleista pagal Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programą kartu su Danijos, Nyderlandų ir Italijos partneriais.-V., 2001, 2.2 spaudos l.
14. Дамулиене A. Тенденции развития вьездного туризма в Литве.-Сборник тезисов межреспублик. конференции “Проблемы экономической интеграции стран Восточной и и Централноий Европы в Европеиский Союз”. – Резекне, Латвииская Республика, 1999.
15. Дамулиене A. Конкурентоспособность туризма Литвы в Прибалтииских странах. Сборник  докладов междунарогной конференции “Иновации в длительной перспективе”. – Резекне, 2002.
16. Damulienė A. Tuorism infrastructure in Lithuania: theoretical and practical aspects // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. ISSN 1392-1142. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2003, Nr.26.
17. Damulienė A. Lietuvos turizmas Baltijos šalių kontekste. Vakarų Lietuvos verslo kolegijos tarptautinės mokslinės – metodinės konferencijos „Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos“ pranešimų rinkinys. – Klaipėda, 2003.
18. Damulienė A. Turizmo vadyba. 1dalis. – V., VĮ „Statistikos centras“, 2003.
19. Damulienė A. Europos integracijos procesai. Paskaitų konspektas. 2004m., 8,8 spaudos lankai. //http://www.ltu.lt/fakultetai.html.
20. Damulienė A.  Lietuvos turizmo probleminiai klausimai narystės ES išvakarėse. //Vilniaus universiteto respublikinės konferencijos „Paslaugų verslo plėtros problemos integravimosi į Europą procese“ pranešimų medžiaga. – V., 2004.  ISBN 9955-430-51-6.
21. Damulienė A.  Lietuvos turizmo verslas narystės ES išvakarėse. //VTD ir Kauno kolegijos respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos “Žmogiškieji ištekliai ir turizmo verslo efektyvumas” straipsnių rinkinys. – Druskininkai, 2004. ISBN 9955-586-29-X.
22. Damulienė A. Europos integracijos procesai. Mokomoji priemonė. 2004m.. Elektroninis išteklius: http://www.ltu.lt/fakultetai.html.
23. A. Damulienė, A. Jakutis, R. Liukaitis, J. Samuliavičius. Makroekonomikos pratybos.  – V.: VGTU, 20004 m.  Elektroninis išteklius: http://www.vgtu.lt/fakultetai/vvf/ se ir v k-ra /darbuotojai/jakutis.
24.  A. Damulienė. Turizmo raidos tendencijos ES ir Lietuvos vieta jame. //Business development possibilities in the new European area. Vilnius university, M.V.Lomonosov Moscow state university, Lithuanian trade scientific sodiety. Scientifics proceedings. Part I. (VU Verslo katedros ir Maskvos Valstybinio M.V.Lomonosovo universiteto tarptautinės konferencijos „Verslo plėtros galimybės naujoje Europos Sąjungoje“ mokslo darbai). – V.: VU leidykla, 2005.  ISBN 9986-19-783-X .  
25.  A. Damulienė. SAPARD paramos įtaka kaimo turizmo verslui. // MRU  Finansų ir mokesčių katedros konferencija „Aktualios šiuolaikinės finansų ir mokesčių teisės problemos“, Konferencijos medžiaga. – V.: MRU. 2005. 
26. A. Damulienė, A. Jakutis, A. Stepanovas, L. Šečkutė, A. Pabedinskaitė, S. Zaicev. Mikroekonomikos pratybos. ISBN 9955- 682-01-9. – V.: Eugrimas, 2005. 116 psl.
27. A. Damulienė, A. Jakutis, R. Liukaitis, J. Samuliavičius. Makroekonomikos pratybos. ISBN 9986-05-883-X. – V.: Technika, 2005. 131 psl.
28.  Damulienė. Lietuva ES turizmo rinkos kontekste. //Vadyba. VU Mokslo darbai. 2005 m. Nr.1 (9).  ISSN 1822-3133. – V.: VU leidykla.
29. Kaimo turizmas: definicija ir plėtra Lietuvoje. // Interational Conference „Business development possibilities inthe new European area“. Scientifics proceedings. 21-22 September, 2006. Vilnius, Vilnius University, Faculty of Economics.
30. Rural tourism development in Lithuania: possibilities and difficulties. //Interational Conference „Modern Approaches to Corporate Management“. Scientifics proceedings. 13-14 September, 2006. Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava.
31. A. Damulienė. Mikroekonomikos užduotys savarankiškam darbui. – V.:MRU, 2007 m.  Elektroninis išteklius: http://adamule.home.mruni.eu
32. A. Damulienė. Makroekonomikos užduotys savarankiškam darbui. – V.:MRU, 2008 m.  Elektroninis išteklius: http://adamule.home.mruni.eu
33. A. Damulienė. SAPARD SUPPORT EFFICIENCY TO RURAL TOURISM BUSINESS. //Ekonomiks ir vadyba. VU Mokslo darbai. Įteikta 2008 m. sausio mėn.